Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet 14. desember 1979. Formålet med fredningen var å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.

Verneområdet er det største sammenhengende kystområde som er fredet som naturreservat i Norge (unntatt Svalbard) og er samtidig et av de største i Norden. Naturreservatet utgjør 405 km2, av dette er 6,7 km2 landareal. Ca 80 km2 sør og øst for naturreservatet er fredet som landskapsvernområde, av dette er 16,6 km2 landareal. I tillegg kommer dyrelivsfredningen.

I 2003 fikk Froan status som Ramsarområde, med bakgrunn i at det er et naturområde med internasjonale verneverdier.

Kart over verneområdene